Logo-FNOB-color-01

We promote competitive sailing from Barcelona through dissemination, sport and innovation. Discover FBCN >

Política de privacitat

Protecció de Dades

Aquesta és la política de protecció de dades de la Fundació Barcelona Capital Nàutica ( FBCN ).

A través del present avís, la FBCN informa els usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de la Fundació Barcelona Capital Nàutica ( FBCN ) amb domicili en Moll de Llevant num 1, 08039, Barcelona

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Així i tot, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta íntegrament la present política de privacitat i la de cookies.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és la Fundació Barcelona Capital Nàutica (d’ara endavant, FBCN), CIF G64191679, domicili al carrer Moll de Llevant , 1, Barcelona (CP 08039), tel. 935579700 info@barcelonacapitalnautica.org.

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la política de protecció de dades de la FBCN, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones dels qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit o a carrer Moll de Llevant , 1, Barcelona (CP 08039), tel. 935579700 o l’adreça electrònica protecciodades@barcelonacapitalnautica.org

 

Amb quina finalitat tractem les dades?

A la FBCN tractem les dades personals per a les següents finalitats:

Contacte. Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web o telefònicament.

Serveis de la FBCN. Registre dels usuaris reserven serveis per a utilitzar les sales de la FBCN , realitzar cursos/tallers de formació o projectes educatius i/o altres activitats de la FBCN.

En el procés de registre d’usuaris dels serveis es demanen les dades imprescindibles com les identificatives.

Informació dels nostres serveis.

Amb l’autorització explícita de cada persona usem les dades de contacte per a comunicar informació sobre activitats, actes o esdeveniments.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors dels qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per a mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en escombraries l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Gestionar la remesa del seu Curriculum vitae

a través del formulari habilitat o a través altres mitjans.

Als actes celebrats o promoguts per la FBCN en les seves instal·lacions es realitzaran fotografies i vídeos que seran utilitzats per a la difusió i/o promoció de les activitats de la FBCN, de manera que tots els assistents autoritzen la utilització i reproducció de les seves imatges o veu mitjançant la presència en el propi esdeveniment.

Videovigilància.

En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres graven imatges només dels punts en els quals és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que duem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d’una relació contractual, cas de les relacions amb els nostres proveïdors i amb les persones que contracten serveis de la FBCN.

En compliment d’obligacions legals, per exemple les comunicacions de dades a l’administració tributària, establerta en normes fiscals i reguladores de les relacions comercials.

Sobre la base del consentiment fem enviaments d’informació dels serveis, activitats, actes o esdeveniments que programem.

En relació amb la remissió del seu Curriculum vitae i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, a pesar que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

En compliment de missió d’interès públic, gravem imatges amb les càmeres de videovigilància, per a preservar el patrimoni que custodiem.

 

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades en els cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

 

Quant de temps conservem les dades?

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades continuïn sent necessàries per a atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc, es conserven per a fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de la FBCN, i per a atendre qualsevol requeriment altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència, les dades s’han de conservar durant el temps necessari per a preservar el seu valor legal o informatiu o per a acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que el justifiquin es conserven el temps necessari per a facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Finalment, també ho informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal prevists a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat al correu electrònic de la FBCN protecciodades@barcelonacapitalnautica.org

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

   • Revocar els consentiments atorgats.
   • Accedir a les seves dades personals.
   • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
   • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
   • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
   • Excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
   • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de la Fundació, si s’escau.
   • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Aquest lloc web pot contenir enllaços en pàgines externes, la Fundació no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

 

La Fundació es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.

 

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir dirigint una sol·licitud escrita a la FBCN, Moll de Llevant , 1, Barcelona (CP 08039), tel. 935579700 o bé enviant un correu electrònic a protecciodades@barcelonacapitalnautica.org, indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

en_GB